Version V 16.3.0
Nhân viên khách sạn   Tài khoản O2bsoft.com
Phần mềm quản lý khách sạn bHotel Easy - Phát triển bởi O2bsoft

Thông báo:
- Ngọc Hoàng : 0706 511151
- Thanh Vy : 0788 727476
- Nguyễn Minh : 0901375890
- Bảo Thy: 0795 995 998
Trang dự phòng khi gặp sự cố (Vui lòng ghi lại):
http://ks2.quanlykhachsan.org
https://ks.nubo.vn
https://ks2.nubo.vn